Butlletí informatiu 08-07-2020

El Consell Comarcal del Priorat va aprovar la setmana passada el pressupost de l’exercici 2019, uns comptes que ascendeixen a 4.378.129,61 €. Donada la convocatòria d’eleccions municipals del passat mes de maig, l’equip de Govern sortint va acordar no tramitar els pressupostos comarcals del 2019, a fi que aquesta tasca recaigués en els càrrecs electes de la nova legislatura.

Pel que fa al pressupost aprovat, i a banda del capítol de personal, el gruix de la despesa es reparteix en els capítols 2, 4 i 6, que corresponen a prestació de serveis, transferències corrents i inversions, respectivament. En el capítol de serveis destaquen la prestació del servei de transport i de menjadors escolars, el servei d’ajut a domicili i altres serveis dels quals el Consell Comarcal en té competència delegada. A banda, també s’inclouen en aquest capítol altres despeses, com els manteniments d’immobles, els lloguers de vehícles, els subministraments o els treballs encarregats a tercers.

Pel que fa al capítol 4, les transferències corrents engloben les subvencions concedides als ajuntaments de la comarca i el cost d’altres serveis com, per exemple, la gestió de residus. També contemplen ajuts adreçats a entitats locals i particulars, com és el cas de les beques de menjador i llibres.

En el capítol d’inversions, s’han sumat a les inversions i al pressupost d’enguany inversions del 2018 que han estat prorrogades. És el cas de l’arranjament de camins o l’adquisició de vehicles, com el de transport adaptat. A banda, també s’ha invertit en nous equips informàtics i en l’adquisició de llits articulats i altres equipaments per al Banc d’Ajudes Tècniques, que ofereix, en condicions de lloguer assequible, ajudes tècniques domiciliàries que poden ser difícils d'assumir per a determinats usuaris i famílies.

Per últim, i seguint amb l’estat econòmic del Consell Comarcal del Priorat, cal ressaltar que compleix amb escreix l’objectiu de deute públic. El nivell de deute de l’ens comarcal és d’un 7,58%, molt per sota del 110% dels ingressos corrents, límit previst segons la Llei reguladora d’hisendes locals.

consell comarcal

Publicitat